Projektet har som syfte att upprätta kontrollprogram för arterna lax, öring, röding, sik och strömming för att undersöka i vilken utsträckning det finns dioxiner i fiskbara bestånd. 

Färdiga kontrollprogram och mallar för enskilda fisken för provtagningar m.m. skall tillgängligöras fiskenäringen.

Projektets resultat förväntas att tydliggöra vilka bestånd som kan nyttjas för humankonsumtion. Ett krav är att konsumenten skall kunna äta fisk som av EU och dess myndigheter medöms som tjänliga. 

Projektets huvudsakliga arbete består i provtagning 2017 - 2020 i Vänern, Vättern och Ostkusten.

Projektägare är SIC- Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund. Den vetenskapliga expertisen bestås av IVL-Svenska Miljöinstitutet och SLU-Aqua, Sveriges Lantbruksuniversitet.

Projektets budget omfattar ca 10 mkr, varav hälften bekostas av Europeiska Fiskerifonden och hälften av forskningsstiftelsen SIVL. 

Vid sidan om detta projekt drivs även tvenne Leaderprojekt avseende dioxin i Vänern och Vättern. Resultat från dessa projekt är starkt knutet till huvudprojektet och kommer också att delges på sidan fram till deras avslut 2018.

Denna hemsida kommer att vara vår informationskanal till fiske, myndigheter och allmänhet avseende projektets arbete. Delar av hemsidan är också dokumentlager för det arbete som bedrivs.